Podmínky komerčního využití služby BarBox


1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost BarBox Music s.r.o., IČ: 02008807, se sídlem Praha 4, Modřany, Pacholíkova 443/2, PSČ 14300, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214084 (dále jen "Poskytovatel"), je provozovatelem internetové stránky www.barbox.cz a mobilní aplikace BarBox pro platformy Android a iOS. (dále jen "Server" a "Aplikace").

1.2 Vztah Poskytovatele a Uživatele Aplikace se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami užívání služeb Aplikace (dále jen "Podmínky" a Uživatel se zavazuje tyto podmínky plně dodržovat.

1.3 Uživatel. Uživatelem, je každá osoba, která zahájí užívání služeb Serveru nebo Aplikace.

1.4 Služby. Službami se rozumí veškeré služby, které umožňují Uživateli přehrávat, zobrazovat a dále i jinak pracovat s elektronickými hudebními skladbamy v Aplikaci nebo na Serveru Poskytovatele.


2. Podmínky užívání

2.1 Souhlas s Podmínkami. Před zahájením užívání Aplikace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami, a vyslovit s nimi souhlas. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro užívání Aplikace. Souhlas vyjadřuje Uživatel zahájením užívání Služeb Aplikace nebo Serveru. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že zahájením užívání Aplikace Uživatel výslovně akceptuje veškeré Podmínky a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

2.2 Užívání Služeb. Aplikace BarBox je v současné době zdarma ke stažení na App Store a Google Play. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu Aplikace a Serveru nebo jejich funkcí. Uživateli bude nová cena započítána po jeho odsouhlasení a uplynutí předešlé měsíční lhůty. Uživatel cenu odsouhlasí jejím uhrazením.

2.3 Použití služby. Uživatel má možnost využívat službu zdarma po dobu, která je určená Poskytovatelem (v současné době 15dní). Služba je zpoplatněna po uplynutí zkušební verze. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny Služby kdykoliv. Uživatel akceptuje novou cenu schválením platby. Poskytovatel předem informuje Uživatele o změně ceny na registrační emailovou adresu. Uživatel je obeznámen s tím, že po uplynutí zkušební verze je pro plnou funkčnost Služby, nutné uhradit poplatek Poskytovateli Služby.


3. Používání Služby BarBox

3.1 Službu je možné používat na osobním počítači, pomocí přihlášení do administrátorského rozhraní na webové adrese www.barboxapp.com nebo na mobilních zařízeních Android a iOS pomocí aplikace BarBox ve které se Uživatel přihlásí v sekci Admin.

3.2 Používání služby vyžaduje vysokorychlostní internetové připojení (min. 2Mbps). Toto připojení není poskytováno společností BarBox Music s.r.o. ani službou BarBox.

3.3 Uživatel může aktivovat Službu na osobním počítači (PC, MAC) nebo na mobilních zařízeních s aplikací BarBox. Služba je dostupná pouze na jednom zařízení ve stejný čas (osobním počítači nebo mobilním zařízení). Poskytovatel má přostředky díky kterým může ověřovat více současných připojení na stejný učet. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zastavení Služby ve chvíli kdy Poskytovatel zaznamená pokus a připojení více zařízení na jeden účet.


4. Dostupnost a modifikace služby

4.1 Služba je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu s ohledem na Všeobecné podmínky.

4.2 Poskytovatel má právo udělat jakékoliv změny na Službě, které považuje za nezbytné pro technický vývoj.

4.3 Poskytovatel má právo bez předchozího upozornění či kompenzace na dočasné odstranění přístupu Uživatele ke Službě v případě potřeby zajištění údržby díky technologickému vývoji nebo kontinuity služby. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel za to nemůže být odpovědný a vzdává se práva na náhradu škody nebo opatření vůči Poskytovateli. Dočasné přerušení služby bude, pokud je to možné, oznámeno e-mailem nejméně 24 hodin předem, pokud nejsou naléhavé.


5. Absence práva na zrušení doby trvání Služby, obnovení Služby a ukončení Služby

5.1 Uživatel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že dodání Služby začíná v okamžiku potvrzení předplatného. V důsledku toho nebude pozdější žádost o zrušení nebo vrácení peněz přijata.

5.2 Poskytovatel nabízí měsíční předplatné (nebo jakékoliv jiné období v závislosti na nabídce na Serveru). Některé zkušební Služby mohou být nabízeny na stránkách s různou délkou trvání. Pokud není uvedeno jinak, budou tyto služby omezeny na jednoho předplatitele.

5.3 Kromě ukončení ze strany Účastníka v rámci podmínek článku 5.4 je předplatné služby automaticky prodlouženo není-li uvedeno jinak, na webu Poskytovatele.

5.4 Pokud chce Uživatel ukončit předplatné musí se přihlásit ke svému účtu a zvolit položku "Ukončit předplatné".


6. Podmínky přístupu do Služby

6.1 Uživatel musí být schopen přijmout tyto podmínky, což znamená, že musí být plnoletý. V případě, že je Uživatel nezletilý, má souhlas rodičů který mu dává povolení k používání Služby.


7. Založení účtu

7.1 Pro aktivovaní Služby musí Uživatel vytvořit účet na Serveru. Pokud je již Uživatel zaregistrován tak se musí do Služby přihlásit pomocí přihlašovacích údajů které mu přijdou v registračním emailu.

7.2 Uživatel musí poskytnout pravdivé, přesné a upřímné informace.

7.3 Uživatel má možnost změnit heslo které mu bylo přiděleno po přihlášení do Služby v sekci "Nastavení účtu".

7.4 Uživatel může své registrační informace změnit po přihlášení v sekci "Nastavení účtu".

7.5 Uživatel musí Poskytovatele neprodleně informovat o ztrátě svého účtu, jeho identifikačních údajů a hesla nebo jakémkoliv neoprávněném použití Služby. Uživatel je zodpovědný za použití svých přihlašovacích údajů.

7.6 Uživatel je výhradně odpovědný za následky použití svého účtu, a to až do jeho smazání.


8. Zřeknutí se záruk

8.1 Uživatel je obeznámen s fungováním a omezeními sítě internet.

8.2 Výsledkem je, že Poskytovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost přístupu ke Službě. Dále také otevření a rychlost stránek webu, rychlost načtení skladeb, dočasnou nebo konečnou nedostupnost služby a podvodné použití informací uvedených na těchto internetových stránkách.

8.3 Proto je povinnost Uživatele chránit své osobní údaje a informace nebo zařízení, zejména proti jakékoli formě kontaminace virem nebo jiného narušování za které Poskytovatel nemůže být zodpovědný. Poskytovatel nemůže být nikdy odpovědný za učinění jakékoliv disfunkce nebo poškození zařízení způsobené Účastníkem.

8.4 Obecně řečeno, Poskytovatel odmítá odpovědnost za funkčnost Služby v případě narušení Služby díky: poruchám Internetu, přírodním pohromám, selháním výpočetní techniky, selháním telekomunikačních zařízení, jiným poruchám zařízení, poruchám elektrické energie, pracovním sporům, nepokojům, povstáním, občanským nepokojům, nedostateku pracovních, požárům, povodním, bouřím, výbuchům, živelným pohromám, válkám, vládním akcím, omezeným výkonům třetí strany, nebo výkyvům tepla, světla nebo klimatizace a dále jakékoliv nezastavitelné a nepředvídané události, která brání plynulé funkčnosti Služby.

8.5 Poskytovatel se zříká odpovědnosti za funkčnost Služby pokud s ní zařízení Uživatele není kompatibilní.

8.6 Uživatel je výhradně odpovědný za užívání Služby. Uživatel je zodpovědný za veškeré reklamace, stížnosti nebo námitky a obecněji jakékoli řízení vedené proti Poskytovateli nebo třetí straně v souvislosti s používáním Služby.


9. Zásady ochrany osobních údajů

9.1 Poskytovatel musí respektovat platné právní předpisy, pokud jde o ochranu soukromí nebo o zpracování osobních údajů.

9.2 Informace a údaje o Uživateli jsou shromážděny a zpracovány Poskytovatelem a jsou povinné pro využívání Služby a předplatného. Tyto informace a údaje jsou z bezpečnostních důvodů uchovávány tak, aby byly dodrženy právní předpisy.

9.3 Uživatel používáním služby souhlasí s tím, že získané údaje o používání Služby mohou být také použity za účelem vytvoření statistik, zlepšení Služby a pro řízení obchodních aktivit.

9.4 Uživatel má právo na přístup a změnu jeho informací. Uživatel po přihlášení na webové stránce www.barbox.cz nalezne své informace v sekci "Nastavení účtu".

9.5 Uživatel je obeznámen s tím, že jeho údaje mohou být zveřejněny v souladu s právními předpisy, nebo na základě rozhodnutí soudního nebo správního orgánu.


10. Práva a povinnosti

10.1 Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi, a zavazuje se je plně dodržovat.

10.2 Obecné závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zejména zavazuje, že:

10.2.1 bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena, tedy k účelu vytváření hudebního podkresu.

10.2.2 nebude užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami,

10.2.3 nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo poskytování Služby či samotnou funkčnost Aplikace nebo Serveru,

10.2.4 nebude žádným způsobem zpoplatňovat Služby bez souhlasu Poskytovatele,

10.2.5 nebude Aplikaci používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání služeb Poskytovatele, dodavatelů hudebních stop a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet,

10.2.6 nebude upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat nebo prodávat jakékoliv informace, produkty Služby získané prostřednictvím Serveru nebo Aplikace, ani z nich vytvářet odvozená díla,

10.2.7 nebude odstraňovat autorské doložky, ochranné známky, loga nebo jiná oznámení o vlastnických právech Poskytovatele, dodavatelů hudebních stop nebo třetích stran obsažených ve Službách.

10.3 Prohlášení Poskytovatele. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány "tak jak jsou". Poskytovatel neodpovídá za informace poskytované třetími stranami (včetně reklam) a za přesnost poskytnutých informací, především z důvodu, že podmínky poskytnutí Služeb (např.: hudební žebříčky, informace o umělcích, obsah hudební knihovny apod.) se mohou nahodile měnit.

10.4 Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:

10.4.1 kdykoli dle svého uvážení (a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele) pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele,

10.4.2 kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům.


11. Obchodní sdělení a reklama

11.1 Reklama v rámci Služeb. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Serveru nebo Aplikace mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen "reklama") v podobě notifikací které může Uživatel vypnout v nastavení svého zařízení.

11.2 Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na jím poskytnutou emailovou adresu obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech Poskytovatele. Uživatel má možnost zrušení zasílání těchto informací kontaktováním Poskytovatele na kontaktní údaje uvedené na www.barboxapp.com v patičce webové stránky.

11.3 Reklamní sdělení. Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv prostřednictvím Serveru nebo Aplikace odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení).


12. Odpovědnost

12.1 Vyloučení záruk. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány "tak jak jsou". Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, obsahu Serveru a Aplikace nebo obsahu třetích stran. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat.

12.2 Odpovědnost Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za zneužití Služeb Uživatelem, či za nedodržení jeho povinností stanovených těmito Podmínkami.

12.3 Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.


13. Závěrečná ustanovení

13.1 Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli a umožní mu se s těmito změnami seznámit. Poskytovatel je oprávněn i bez souhlasu Uživatele a bez předchozího oznámení Služby Serveru a Aplikace upravovat nebo inovovat.

13.2 Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem zveřejnění těchto podmínek na Serveru. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.

13.3 Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (doručením na adresu sídla Poskytovatele), emailem (doručením na emailovou adresu info@barboxapp.com), telefonicky (telefonní číslo: +420 774 998 172).


Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 15. 10. 2013.